Skip to the content

PixEdits Köp och användarvillkor

Dessa villkor reglerar din användning av vår webbsida eller tjänster och programvara som vi har som en del av tjänsterna, inklusive eventuella appar, innehållsfiler (definierat nedan), skript, instruktions set och all tillhörande dokumentation (samlat kallat "Programvara"). Genom att använda tjänsterna eller programvaran, godtar du dessa villkor. Som vi beskriver mer i avsnitt 3 nedan, behåller du alla rättigheter och ägarskap du har till innehållet som du gör tillgängligt genom tjänsterna.

 1. Val av lag Det är norsk lag som gäller
 2. PersonskyddRiktlinjer för personskydd på http://www.pixedit.com/no/privacy gäller alla de personliga upplysningar du uppger till oss. Genom att använda tjänsterna eller programvaran godtar du villkoren i riktlinjerna för personskydd.
 3. Ändringar Vi kan modifiera, uppdatera eller avbryta tjänsterna, programvaran (inklusive några av dess delar eller funktioner) till envar tid utan ansvar gentemot dig eller någon annan. Vi kommer givetvis att så långt det är möjligt varsko dig innan vi gör förändringen. Vi kommer också att ge er rimlig tid för att ladda ner innehållet. Om vi avvecklar en tjänst i sin helhet, kommer vi att ge er en pro rata utbetalning för den del av tjänsten Ni har betalat i förskott för.
 4. Användning av tjänsten

4.1 Licens Med förbehåll om ditt samtycke med dessa villkor och lagen, kan du få tillgång till och användning av tjänsterna.

4.2 PixEdits immateriella rättigheter Vi (och våra licensgivare) förblir ägare av alla rättigheter, namn, intresse i tjänsterna och programvaran. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte är givna i dessa villkor.

4.3 Lagring När tjänsterna erbjuder lagring, rekommenderar vi att du fortsätter att säkerhetskopiera ditt innehållet regelbundet.

 1. Andra licenstyper

  (a) NFR-versionVi kan dedikera programvaran eller tjänsterna som "testversion", "utvärdering", "ej för vidare försäljning", eller annan liknande beteckning ("NFR-version"). Du kan installera och använda NFR-versionen i under angiven period, och endast för de ändamål som överenskommits. Du får inte använda något material som produceras med NFR-versionen för något annat än icke-kommersiella ändamål

(b) Förhandsversioner Vi kan dedicera programvaran eller tjänsterna, eller en funktion i programvaran eller tjänsterna, som en förhands- eller betaversion. Förhandsversionen representerar inte den slutgiltiga produkten, och kan innehålla fel som kan leda till systemfel eller andra fel och förlust av data. Vi kan välja att inte kommersiellt publicera förhandsversionen. Du måste omedelbart avbryta användningen av förhandsversionen och förstöra alla kopior om vi ber om detta eller om vi släpper en kommersiell version av förhandsversionen. Varje separat avtal vi ingår angående förhandsversionen ersätter generella bestämmelser angående förhandsversioner i detta avsnitt.

Ägarskap Du behåller alla rättigheter till och ägarskapet av innehållet. Vi kräver inga ägarskapsrättigheter till ditt innehåll.

7. Kontoinformation Du är ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto. Ge omedelbart besked till kundstöd om du upptäcker ej auktoriserat användande av ditt konto. Du får inte (a) Dela din kontoinformation (bortsett från med en auktoriserad kontoadministratör) eller (b) använda en annan persons konto. Din kontoadministratör kan använda din kontoinformation för att administrera användning och tillgång till tjänsterna.

 1. Användarvillkor Du får inte missbruka tjänsterna, programvaran eller innehåll vi tillhandahåller som en del av tjänsterna. Du får till exempel inte:

  (a) kopiera, ändra, vara värd för, strömma, vidarelicensiera eller återförsälja tjänsterna, programvaran eller innehållet.

  (b) aktivera eller tillåta andra att använda tjänsten, programvaran eller innehållet med hjälp av kontoinformationen.

  (c) gå in på eller försöka att få tillgång till tjänsterna på annat sätt än via gränssnittet vi godkänt.

  (d) kringgå restriktioner till tillgång eller användning som lagts till för att begränsa viss användning av tjänsterna

  (e) dela innehåll eller engagera dig i åtgärder som kränker någons copyright (Copyright betyder upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärken, patent, företagshemligheter, otillbörlig konkurrens, rätten till privatliv, rätten till reklam och andra egendomsrättigheter)

  (f) utge dig för att vara en person eller en enhet, eller felaktigt eller på annat sätt oriktigt framställa din anknytning till en person eller en enhet


(g) försöka deaktivera, försvaga eller förstöra tjänsterna, programvaran eller maskinvaran(h) placera annonsering av produkter eller tjänster i våra tjänser utan vårt skriftliga medgivande

(i) bryta gällande lag

 

 1. Villkor för abonnemang och avslutning

Tjänsten startar så snart den första betalningen behandlats. Du belastas med beloppet som är angivet vid köptillfället, plus eventuella avgifter (till exempel mervärdesskatt när detta inte är inkluderat i det angivna priset).
Belastning sker varje månad eller varje år beroende på vilken sorts abonnemang som valts. Det är möjligt att ändra betalningsplan under perioden på «min sida». Om man ändrar abonnemangsform, så löper det gällande abonnemanget löpa perioden ut innan det nya träder i kraft. 
Skulle den gällande momssatsen ändras efter att ett abonnemangsavtal ingåtts, så justeras det månatliga eller årliga priset inklusive avgiften därefter.
Avtalen förnyas automatiskt på det månatliga eller årliga förnyelsedatumet, med mindre än att det avslutats. Priset för förnyelsen kan ändras, men du blir i så fall varskodd om eventuella prisändringar, och ges möjlighet att avbryta i samband med dessa villkor. Om man väljer att avsluta abonnemanget, så fortsätter tjänsten till slutet av faktureringsperioden. Du kan när som helst avbryta abonnemanget genom att gå till «min sida», eller genom att kontakta kundstöd.

 1. Avgifter och betalning

  10.1 Skatter och tredjeparts avgifterDu måste betala eventuella skatter och avgifter, och eventuella tredjeparts avgifter (inklusive, till exempel telefonavgifter, mobiloperatörsavgifter, ISP-avgifter, dataabonnemangsavgifter, kreditkortsavgifter, valutakursavgifter, utländska transaktionsavgifter). Vi är inte ansvariga för dessa avgifter. Ta kontakt med er finansinstitutionen när det gäller frågor angående avgifter. Vi kan vidta åtgärder för att samla in utestående avgifter. Du är ansvarig för alla relaterade indrivningskostnader och utgifter.

  10.2 Kreditkortinformation Om man inte varskor oss om uppdateringar av sin betalningsmetod, så upphör tjänsten vid periodens slut.

  11. Dina garanti och ersättningsskyldigheter 

 Du ska skydda oss och våra dotterbolag, bolag med kopplingar till oss, tjänstemän, agenter, anställda, samarbetspartners och licensgivare från anspråk, efterfrågan, förlust eller skador, inklusive rimliga advokatavgifter, som härrör från eller är relaterade till ditt innehåll, din användning av Tjänsterna eller Programvaran eller din överträdelse av dessa villkor.

12. Ansvarsbegränsningar för garantier

12.1 Med undantag för vad som anges i tilläggsvillkoren, tillhandahålls tjänsterna och mjukvaran "SOM DEN ÄR". I den utsträckning som tillåts enligt lag, vägrar vi alla garantier uttryckliga eller underförstådda, inklusive de underförstådda garantierna för överträdelse, säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte. Vi gör inga åtaganden om innehållet inom Tjänsterna. Vi avvisar vidare garantier som (a) Tjänsterna eller Programvaran kommer att uppfylla dina krav eller kommer att vara ständigt tillgängliga, oavbrutet, i tid, säker eller felfri; (b) Resultaten som kan erhållas från användningen av Tjänsterna eller Programvaran kommer att vara effektiva, korrekta eller tillförlitliga; (c) Kvaliteten på Tjänsterna eller Programvaran kommer att uppfylla dina förväntningar; eller att (d) eventuella fel eller fel i Tjänsterna eller Programvaran korrigeras.

12.2 Vi vägrar specifikt ansvar för eventuella åtgärder som följer av din användning av Tjänster eller Programvara. Du kan använda och komma åt Tjänsterna eller Programvaran efter eget gottfinnande och risker och du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som uppstår genom användning och tillgång till någon tjänst eller programvara.


 1. Ansvarsbegränsning

13.1 Om inte annat anges i tilläggsvillkoren är vi inte ansvariga för dig eller någon annan för: a) eventuell förlust av användning, data, goodwill eller vinst, oavsett om det är förutsebart och (b) eventuella speciella, oavsiktliga, indirekta, följdskador eller bestraffande skador (även om vi har blivit rådfrågade om möjligheten till dessa skador), inklusive de (x) som uppstår på grund av förlust av användning, data eller vinst, oavsett om inte förutsägbar, (y) baserat på någon teori om ansvar, inklusive avtalsbrott eller garanti, försummelse eller annan skadlig handling, eller (z) som uppstår på grund av andra krav som uppstår på grund av eller i samband med din användning av eller tillgång till Tjänsterna eller programvara. Ingenting i dessa villkor begränsar eller utesluter vårt ansvar för grov oaktsamhet, för vår (eller våra anställdas) avsiktliga missförhållanden, eller för dödsfall eller personskada.

13.2 Vårt totalansvar i alla frågor som härrör från eller relaterade till dessa villkor är begränsat till den summa som är högst, antingen 90 USD eller det sammanlagda belopp som du betalat för tillgång till Tjänsten och Programvaran under den tremånadersperiod som föregår händelsen som orsakade skulden. Denna begränsning kommer att gälla även om vi har blivit informerade om möjligheten att ansvaret överskrider beloppet och trots att det saknas ett väsentligt syfte med en begränsad ersättning.

13.3 Begränsningarna och uteslutningarna i detta avsnitt 9 gäller i den högsta tillåtna omfattningen enligt lag.

14. Uppsägning

14.1 Uppsägning av dig Du kan sluta använda Tjänsterna när som helst. Uppsägning av ditt konto friskriver dig inte från skyldighet att betala några utestående avgifter.

14.2 Uppsägning av oss Om vi ​​avslutar dessa villkor utan orsak kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig minst 30 dagar före uppsägning via den mejladress du uppgett, med instruktioner om hur du hämtar ditt innehåll. Om inte annat anges i Extra Villkor kan vi när som helst säga upp din rätt att använda och komma åt Tjänsterna eller Programvaran om:

(a) du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor (eller agerar på ett sätt som tydligt visar att du inte avser eller inte kan följa dessa villkor)

(b) du misslyckas med att betala avgifter för Programvaran eller Tjänsterna i rätt tid,

(c) vi är skyldiga att göra det enligt lag (till exempel om tillhandahållandet av Tjänsterna eller Programvaran till dig är eller blir olaglig)

(d) vi väljer att avbryta Tjänsten eller Programvaran helt eller delvis (till exempel om det blir opraktiskt att vi fortsätter att erbjuda Tjänster i din region på grund av lagändringar)


 1. Lagar om Exportkontroll Programvaran, Tjänsterna, innehållet och din användning av Programvaran, Tjänsterna och innehållet är föremål för norska och internationella lagar, restriktioner och bestämmelser som kan regleras för import, export och användning av Programvaran, Tjänster och innehåll. Du godkänner att följa alla lagar, restriktioner och bestämmelser.

 2. Lösning av tvistemål

16.1 Process Vid eventuella klagomål eller anspråk, accepterar du att du först försöker lösa tvisten informellt genom att kontakta oss. Om en tvist inte löses inom 30 dagar efter det att du lämnat in klagomålet, måste du eller PixEdit lösa fordringar som rör dessa villkor, Tjänsterna eller Programvaran genom slutligt och bindande skiljeförfarande, förutom att du kan hävda fordringar i domstol om dina fordringar är kvalificerade för detta.

 

16.2 Ingen grupptalan Du får endast lösa tvister med oss individuellt och får inte göra anspråk som en kärande eller en medlem i en grupp, konsoliderad eller representativ åtgärd.

16.3 Begära Föreläggande Oaktat ovanstående, i händelse av din eller andras obehöriga tillgång till eller användning av Tjänsterna eller innehållet, i strid med dessa villkor, godkänner du att vi har rätt att ansöka om rättsliga åtgärder (eller en motsvarande typ av akut rättshjälp).


 1. Licenskontroll Om du är ett företag eller en organisation, så kan vi, en gång var tolfte månad, efter sju dagars varsel, utnämna vår personal eller en oberoende kontrollant med tystnadsplikt till att inspektera (inklusive manuell inspektion, elektroniska metoder eller bägge delar) posterna, systemen och anläggningen för att kontrollera att installationen och användningen av envar och alla programvaror eller tjänster överensstämmer med era giltiga licenser från oss inom 30 dager efter vår förfrågan. Om kontrollen visar ett underskott av licenser för programvara eller tjänster, ska du omedelbart skaffa de nödvändiga licenserna, abonnemangen och eventuella kostnader för uppgraderings & supportavtal. Om de obetalda avgifterna överskrider 5% av värdet på utestående licensavgifter, så ska du även betala rimliga kostnader för vår kontroll.

  18. Ändringar Vi kan ändra dessa villkor eller eventuella andra villkor som gäller för en tjänst eller programvara för att exempelvis efterfölja ändringar i lagen eller ändringar i våra tjänster eller programvaror. Du bör se på dessa villkor regelbundet. Vi kommer givetvis att lägga ut varsel om ändringar i dessa villkor på den här sidan, men även ändringar av förutsättningar i de aktuella tjänsterna eller programvarorna. Genom att fortsätta använda eller få tillgång till tjänsterna eller programvarorna efter att revisionen träder i kraft, godtar du att de reviderade villkoren.

  19. Diverse

  19.1 Meddelande till PixEdit Du kan skicka meddelanden till oss på följande adress: PixEdit AB, Uvanå, Gamla Skolan, 683 91 HAGFORS


19.2 Meddelande till dig Vi kan meddela dig via mejl, vanlig post, uppslag i tjänster eller andra juridiskt acceptabla metoder.

19.3 Hela avtalet Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss angående din användning av tjänsterna och programvarorna och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och oss i förbindelser med tjänsterna.

19.4 Överlåtelse Du kan inte tilldela eller på annat sätt överföra dessa villkor eller dina rättigheter och plikter under dessa villkor, helt eller delvis, utan skriftligt samtycke. Varje sådant försök kommer att bli annullerat. Vi kan överföra våra rättigheter till tredje part.

19.5 Ogiltighet Om en specifik term inte kan verkställas, så påverkar inte detta några andra villkor.

19.6 Inget upphävande Vår underlåtenhet att genomdriva eller utöva något av dessa villkor är inte ett upphävande av den delen.

PixEdit AS Jernbanealleen 17, N-3210 Sandefjord, NORWAY

 

Riktlinjer för personskydd

Senast uppdaterad: 4. April, 2018

PixEdits riktlinjer för personskydd beskriver personskyddet i PixEdits applikationer och webbsidor. Oavsett om du bor i Norge eller någon annanstans i världen, måste du förhålla Dig till PixEdit AS Norge och norsk lag.
Tänk på att för att kunna använda en del utgåvor av programmen och våra webbsidor, samtycker du till att PixEdit överför dina personuppgifter mellan landsgränser, till andra länder där PixEdit och deras partners opererar, inklusive USA. Personskydd och myndigheters åtkomst till denna information i dessa länder kan skilja sig från reglerna i ditt hemland. Vi kommer endast att överföra dina personliga uppgifter till dessa länder när det är tillåtet enligt lag, och vi kommer att vidta åtgärder för att dessa uppgifter ska skyddas på lämpligt sätt.

Vad täcker riktlinjerna för personskydd?
Dessa riktlinjer beskriver personskyddet på PixEdits webbsidor, så väl som våra stationära applikationer som innehåller en länk till dessa riktlinjer. Se också PixEdits användarvillkor och eventuella ytterligare villkor för användande, eller produktlicensavtal som kan gälla för applikationen eller webbsidan du använder.

Vilken sorts information hämtar PixEdit om mig?


Registrering och kundstöd
När man registrerar sig för användande av PixEdits webbsida eller en PixEdit-applikation, registrerar en PixEditanvändare eller kontaktar oss för att få hjälp eller erbjudanden, samlar PixEdit in information som identifierar dig. Detta inkluderar information så som namn, firmanamn och mejladress.
PixEdit webbsida använder din IP-adress för att kunna använda rätt språk i webbläsaren och rätt land i webbutiken.

PixEdit applikationer och inloggning
När man loggar in på PixEdit eller PixView Online applikationer, samlar vi vissa upplysningar om enheten (inklusive din IP-adress), PixEdit applikationen och produktens serienummer. Dessa upplysningar används för att kontrollera att det finns ett giltigt betalt abonnemang.

Sparar PixEdit information om mina betalkort?
Nei. Detta hanterar vår betaltjänst Stripe som är integrerad i vår webbutik.
Gå till www.stripe.com för att läsa mer om betallösningen.

Mejl från PixEdit
PixEdit kan skicka nyhetsbrev. Om man önskar avsluta dessa utskic kan man avregistrera genom att skicka ett mejl till support@pixedit.com med «avregistrera nyhetsbrev» i ämnesfältet.

Delar PixEdit min personliga information?
Nei. PixEdit delar endast information med ditt samtycke.

Är min personliga information trygg?
Vi förstår att din personliga information är viktig. Vi tillhandahåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetskontroller för att skydda Er personliga information. Trots våra ansträngningar är inga säkerhetskontroller hundraprocentigt effektiva och PixEdit kan inte garantera er personliga informations säkerhet.


Var lagrar PixEdit min personliga information?
Er information lagras på PixEdit’s servrar och på servrar hos företag som hyr ut tjänster till oss. Informationen kan överföras mellan olika länder eftersom vi har servrar i flera olika länder och företagen vi anlitar för att kunna driva vår verksamhet finns i olika länder världen över.

Hur kan jag gå igenom eller uppdatera min personliga information, eller avsluta mitt PixEdit-konto?
Enligt lagen i vissa länder kan man ha rätt till att få tillgång till den information PixEdit har om dig, korrigera eventuella fel och ta bort alla personliga uppgifter som vi inte längre behöver av affärsmässiga skäl. Vår hemsida låter dig redigera dina personliga upplysningar genom att öppna «mitt konto», «min profil», eller en liknande funktion i applikationen eller på hemsidan du använder. För att begära att vi ska ta bort din mejladress från vår databas, måste du skicka din förfrågan till sales@pixedit.com. Var dock uppmärksam på att vi måste behålla vissa upplysningar om dig av juridiska och interna affärsmässiga orsaker, till exempel förebyggande av brott. Vi sparar din personliga information så länge som krävs för att kunna tillhandahålla de hemsidor och applikationer du har rätt till med din PixEdit användare, och för att kunna utföra våra juridiska förpliktelser och avtal.

Kommer PixEdit att skicka mig reklam?
PixEdit kan skicka nyhetsbrev om du själv har bett om detta från hemsidan eller från en applikation.

Kan dessa riktlinjer komma att ändras?
Ibland kan det hända att vi ändrar riktlinjerna för personskydd. Om detta sker, så kommer länkarna på våra hemsidor (som regel längst ner på hemsidan) att indikera att villkoren ändrats. Vi rekommenderar att man med jämna mellanrum uppdaterar sig om PixEdits information om personskydd.


Vem kan jag kontakta om jag har frågor?
Om du har en fråga, skickar du ett mejl till support@pixedit.com eller sales@pixedit.com.

Informationskapslar

Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren när du besöker olika sidor. Du kan kontrollera hur webbsidor använder cookies genom att konfigurera inställningarna för personskydd (se webbläsarens hjälpfunktion för att se mer om hantering av cookies). Tänk på att om du avaktiverar cookies helt, kan det påverka webbsidans funktion.
PixEdit använder cookies på flera olika sätt, till exempel:
• Autentisering och identifiering på våra webbsidor, så att vi kan tillhandahålla de tjänster Ni efterfrågar
• Hålla ordning på informationen den information du har uppgett – till exempel, behålla varorna i shoppingvagnen när du besöker PixEdit.com
• Komma ihåg uppgivna preferenser

Teknologi som liknar cookies
Tekniskt sett är cookies «HTTP-informationskapslar». Andra tekniker som kan användas är till exempel HTML5 lokal lagring och lokala delade objekt. Vi kan använda HTML5 lokal lagring, LSO-er och liknande teknik för att autentisera dig, hålla översikt över lämnad information och komma ihåg dina preferenser (se punkterna ovan).

Dokumenten i det digitala arkivet ska värderas högre än pappersutgåvorna

Pixedit AB

Så här beställer du licenser

Kort leveranstid och enkel installation gör att man snabbt kommer igång med arbetsuppgifterna